మేము 2004 నుండి పెరుగుతున్న ప్రపంచానికి సహాయం చేస్తాము

10 కెవి కర్నెట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్